Lovgrundlag for genoptræning

§ 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus, har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning jf. § 84 om genoptræningsplaner.

§ 140 a: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egen institution eller ved indgåelse af aftaler, herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner.

§ 119: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, ved varetagelsen af kommunens opgaver ift. borgere, at skabe rammer for en sund levevis. 

Serviceloven

§ 44: Bestemmelserne i § 44 til børn svarer til Servicelovens § 86 til voksne - se denne.

§ 83 a: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre persones funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk 1.

§ 86: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse.

Stk 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.